Mo, 27.05.19   7h 7r 8h 8r 9h1 9h2 9r 10h 10r
Aufsichten 1. Pause 1             Ausfall Tor  
  2             Dw Tor  
  3         G-Kurs Mü G-Kurs Mü GuS Stillarbeit   GuS Stillarbeit
Aufsichten 2. Pause 4         G-Kurs Str G-Kurs Str GuS Fu   GuS Fu
  5             Abr Ausfall Ausfall
  6       Nei       Ausfall Ausfall
  A/Ü May             Ausfall Ausfall  
  7                  
Hofdienst 9r 8                    
                     
Mitteilungen:                    
                     
                     
AH: Bht, Pa, Sr, Geb                    
                     
Fr, 24.05.19   7h 7r 8h 8r 9h1 9h2 9r 10h 10r
Aufsichten 1. Pause 1         Has        
  2     W&N - Kah W&N - Kah        
  3                  
Aufsichten 2. Pause 4 Wi             Geb  
  5 Nei             Geb  
  6 Ausfall       E-Kurs Ausfall E-Kurs Ausfall      
  A/Ü Ausfall   Ausfall            
  7                  
Hofdienst 9h1 8                  
             
 
     
Mitteilungen:                    
                     
                     
AH: Tor, Schm